Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum

Kerst 2018/januari/februari 2019

 

Open brief aan het bestuur van de parochie Zalige Titus Brandsma

Renkum, 3 december 2018

Geachte leden van het bestuur,

Afgelopen woensdagavond was er een druk bezochte bijeenkomst van parochianen in onze Pastorie. Het bestuur van de parochie Zalige Titus Brandsma was ook uitgenodigd door de Locatieraad.

De opzet was om eens samen te kijken naar het vrijwilligerskader na de fusie met de parochianen van Heelsum. En na de pauze zou het bestuur van zTB ons bijpraten over de stand van zaken in de parochie en in het bijzonder natuurlijk over de stand van zaken in onze kerkgemeenschap Renkum/Heelsum.

Na het welkomstwoord kregen alle vrijwilligersgroepen de gelegenheid om in het kort te vertellen hoe ze hun taak invulden. Verschillende groepen waren redelijk gefuseerd en ook de Locatieraad had zijn definitieve bezetting gevonden.

Na de korte pauze was het de beurt aan het bestuur van zTB. Het begon met een kort interview via de beamer met vicaris Hans Pauw, pastoor in de Achterhoek, die vertelde dat er nog maar weinig kerken open zouden blijven in ons bisdom. Dit was de visie van de bisschop van Utrecht, die dit al verschillende jaren geleden naar voren had gebracht.

Het leek mij meteen al een opwarmertje voor de financiële presentatie van het bestuur.

In korte tijd vlogen getallen over het scherm over bekende zaken als kosten van onderhoud, kosten van pastoraat, kosten van de begraafplaatsen en nog andere kosten en niet te vergeten de inkomsten via bijdragen aan Kerkbalans door parochianen, inkomsten uit verhuur en dividend, enzovoort.

Het hoge woord kwam er dan ook al gauw uit: jullie leveren te weinig, dus …………… gaan we jullie kerk sluiten op korte termijn, zo’n twee, misschien drie jaar.

Dit was voor vele aanwezigen alsof ze een klap in het gezicht kregen. Men was zo ontdaan dat er géén duidelijke vragen meer gesteld werden. Ook ondergetekenden hadden moeite met het bericht en zeker met de onderbouwing van deze beslissing. Vandaar deze brief.

Wij duiken toch even in het verleden. In 2011 had Pastoor Ten Have het idee om het oude processiepark rond de kerk weer een nieuw leven te geven. Goed voor de kerkgangers, goed voor de bedevaartgangers. Goed idee. Er werd een werkgroep/klusgroep opgericht en in duizenden uren werken werd er weer een prachtig park met goede, vaste paden gemaakt, bomen gesnoeid, onkruid verwijderd, nieuw bomen en struiken geplant, Er werden kapelletjes op palen geplaatst, waarin een schildersgroep prachtige iconen over het leven van Jezus en Maria plaatste na onder leiding van een kunstenares in honderden uren gemaakt te zijn. Er werd een boekje gemaakt met de betekenis van de iconen, zodat ieder er individueel ook terecht kan. Er werden banken geplaatst en een mooie ingang gemetseld.

In de afgelopen zomer zijn enkele klussers dagelijks vele uren in touw geweest vanwege de lange, zeer warme zomer om de planten te verzorgen en te voorzien van water.

Het heeft ook effect gehad, want alleen al dit afgelopen jaar zijn er 10 goedbezochte bedevaarten geweest.

De deelnemers uit het hele land waren vol lof over de ontvangst in de Pastorie, over de prachtige kerk en over het park.

Onze kerk is al tientallen jaren elke dag open in tegenstelling tot de meeste kerken. Elke ochtend is de Pastorie bezet door een vrijwilliger en staat het iedereen vrij om binnen te lopen voor een praatje en een kop thee of koffie te krijgen. De hele dag door lopen er mensen, al of niet met kinderen, even de kerk binnen om er tot rust te komen, een kaarsje op te steken of even te bidden. Het grote intentieboek bij het Maria-altaar spreekt boekdelen.  

De kerk wordt verschillende malen per jaar gebruikt voor prachtige concerten door professionele musici, die allen de goede akoestiek van het gebouw prijzen.

De Pastorie wordt geregeld druk gebruikt, o.a. door Stichting Talent, die er op maandagen kookt en voedsel verstrekt aan mensen die dat hard nodig hebben. Ook de kaartclub en de handwerkclub maken graag

gebruik van dit gebouw. Wij hebben een grote groep onbetaalde vrijwilligers voor allerlei zaken, mensen met hart voor elkaar en onze kerkgemeenschap.

Het bestuur heeft al verschillende malen het besluit genomen om een kerk in onze parochie te sluiten. De gronden waarop zijn ons niet duidelijk.

Doorwerth is gesloten, terwijl zij zeer goed in staat waren om zich te bedruipen, wat zeg ik, zij brachten een heel groot kapitaal in bij het parochieverband. Heelsum is pas nog gesloten, terwijl zij niet in de rode cijfers beland waren en zich goed in stand konden houden.

Er zijn door de verkopen van de kerken in Ede en Doorwerth, plus het kapitaal dat zij meebrachten, grote bedragen in de kas van de parochie beland. De kerk van Heelsum moet nog verkocht worden en dat brengt het nodige kapitaal in, ofschoon waarschijnlijk minder dan gedacht door de monumentenstatus die het gebouw nog tenslotte heeft verkregen. Ook een stuk grond achter onze kerk is verkocht voor een goed bedrag.

Dit alles heeft gezorgd voor een aanzienlijk bedrag van enige miljoenen op de rekening van het kerkbestuur. De penningmeester zei nog in zijn verhaal in het begin dat de parochie zTB er nog goed  voorstond in het bisdom.

 

Bovendien hebben wij op de parochieavond niets gehoord over de inkomsten van verhuur van de bovenverdieping van de Pastorie, nu aan de Stichting Talent en hiervoor aan de gemeenschap Shalom uit Brazilië, de verhuur van de keuken en zaal voor gebruik als eetzaal door de Stichting Talent.

Op onze vraag of een gedeelte daarvan dan niet voor onze kerk bestemd kon zijn, tenslotte zijn de Heelsumse parochianen bij ons aangesloten, kreeg ik als antwoord van de penningmeester: “Nee, want als je aan de reserves komt, is het geld gauw op.” Nou, het lijkt mij dat wij echt geen miljoenen nodig hebben voor de instandhouding. Of ziet de toekomst van de nog in gebruik zijnde kerken er zo slecht uit dat het geld daar allemaal aan besteed moet worden! En …. geld is toch bedoeld om te gebruiken, om nood te lenigen en het leven in stand te houden en moet dus gebruikt worden.

Bovendien zijn de parochianen van Heelsum bij ons aangeschoven en brengen dus ook hun kerkbijdrage mee. Ook hier is niets over vermeld. Pas sinds juli dit jaar hebben wij weer wekelijks een viering, vanwege de sluiting van Heelsum.

Er is ons ook geen mogelijkheid geboden om in onze nieuwe samenstelling te proberen om eventueel,  indien nodig, meer inkomsten te genereren voor de komende jaren.

Wij willen het bestuur er ook nog eens op wijzen, dat we een redelijk stabiel aantal kerkgangers hebben.

 

Tenslotte willen wij u ook wijzen op de grote waarde van ons Mariabeeld. Ik bedoel hier niet de financiële waarde, maar de religieuze waarde. Het beeld is 90 jaar geleden aangekocht door de kerk van Renkum met de bedoeling dat het hier een plaats zou krijgen voor de gelovigen hier ter plaatse en uit de (wijde) omgeving en Maria hierdoor eer zouden bewijzen. Renkum was tenslotte al een bedevaartplaats in de vroege Middeleeuwen. Kom daar maar eens om in Nederland. Als u daar meer van wilt weten, breng dan eens een bezoek aan het “Valkhof” in Nijmegen bij de tentoonstelling over Maria van Gelre of haal bij ons een boekje met de geschiedenis van bedevaartplaats Renkum.

Het beeld is uiteindelijk verworven met de bedoeling om het in Renkum te houden voor de parochianen van Renkum. Het hoort dus niet in een andere kerk of museum gebracht te worden. Onze kerk is één van de drie nog bestaande bedevaartplaatsen in Noord Nederland. Gelukkig komen er weer van alle kanten bedevaartgangers naar Renkum, maar daar hebben wij het boven al over gehad.

Wij willen als parochianen graag nog eens in gesprek met het bestuur over dit alles.

Hoogachtend, namens zeer meelevende parochianen en de “Contactgroep”,

 

                               Hans Gelderman     Korenbloemstraat 22   6871 WE  Renkum tel. 06 80114143

Brief aan alle parochianen van Heelsum/Renkum

 

Betreft:                               Kerkbalans 2018 en de komende jaren

                                                                                                                                             Renkum, 8 december 2018

Beste Parochianen van Heelsum/Renkum,

2018 was het jaar van een nieuw begin voor de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum. Op zondag 2 september 2018 jongstleden, hebben wij in een goed gevulde kerk de gezamenlijke startviering gehouden onder mooie weersomstandigheden. Laat dat een goed voorteken zijn. Zoals pater Saraber ook met woorden van gelijke strekking zei: ‘samen zullen we moedig voorwaarts moeten gaan om deze nieuwe geloofsgemeenschap levend en de kerk O.L.Vrouw ten Hemelopneming open te houden’ . Dat gaat niet vanzelf. We zullen samen de handen uit de mouwen moeten steken. 

Dat kunnen we doen op verschillende manieren: door te dienen en te zorgen voor mensen die onze hulp nodig hebben; samen te vieren; het uitdragen van de beginselen van ons geloof én door gemeenschapsvorming. In onze nieuwe geloofsgemeenschap worden vele van deze taken kosteloos gedaan door vrijwilligers. Vrijwilligers verrichten daarnaast ook velerlei activiteiten. Zij organiseren cursussen, zoals Geloven Nu, de Alpha Cursus, kinderwoorddienst tijdens de viering, begeleiding van Eerste communicantjes en Vormelingen en organiseren Bedevaarten (afgelopen jaar waren er 15 bedevaarten!). Voorts verrichten zij klein onderhoud aan het kerkgebouw en pastorie, houden het park Rosarium Mariae, parkeerterrein en begraafplaats schoon, zetten koffie, zijn koster, zingen in een koor, ect.

 Een bekende uitdrukking is ‘alles van waarde is weerloos’. Het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap en onze bedevaartkerk, met het eeuwenoude Mariabeeld, is niet vanzelfsprekend. We zullen samen moeten tonen dat het voortbestaan ons wel wat waard is.  Hiervoor zijn voldoende financiële middelen nodig . 

Wie op de parochieavond van 28 november aanwezig was, heeft het bestuur van de parochie “zalige Titus Brandsma”  horen zeggen dat onze kerk over enige jaren ook gesloten zal worden. Op deze inlegvellen leest u hierover ons commentaar. Dat willen we natuurlijk niet!!!

Maar het gegeven blijft, dat er te weinig inkomsten zijn. Wij doen dan ook een dringend beroep op ieder die onze kerk een warm hart toedraagt om mee te doen.

Het is uw / jouw / mijn / onze kerk en gemeenschap en het is uw / jouw / mijn / ons Mariabeeld. Dat kunnen we toch niet overdoen aan anderen.

Heeft u al bijgedragen voor 2018 dan zijn wij u zeer erkentelijk. Bent u het vergeten? Dan vragen wij u vriendelijk alsnog bij te dragen via rekeningnummer NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma. Wilt u wel vermelden dat het gaat om de kerk van Renkum om ervoor te zorgen dat het geld voor onze geloofsgemeenschap wordt geregistreerd en het bij ons op de begroting terechtkomt. U mag ook uw Kerkbijdrage in een gesloten envelop afgeven aan de pastorie. Hartelijk dank voor uw bijdrage daaraan!

U zult in de nabije toekomst meer van ons horen!

Met vriendelijke groeten,

De locatieraad van Renkum-Heelsum, de pastoraatsleden, de contactgroep en een groep bezorgde en betrokken parochianen.

 Oproep tot Novene,

We zijn allemaal geschrokken toen woensdag 28 nov. aan het eind van de locatievergadering, de mededeling kwam dat het de bedoeling is dat onze kerk binnen een paar jaar toch echt gaat sluiten.

Het zal goed zijn om samen dit verdriet en deze pijn te verwerken.

Er is een voorstel om een Novene te gaan houden .

We gaan dan 9 dagen aaneengesloten samen bidden en aan Jezus, Maria en Josef vragen, om kracht te geven en ons de juiste richting te wijzen.                                                                     

We willen starten op woensdag 2 Januari 2019 om 19.00 uur in de kerk.

Er zijn Novene kaarsen achter in de kerk die 9 dagen aaneengesloten blijven branden.

Kunt u niet in de kerk aanwezig zijn, dan kunt u ook een kaars kopen en om 19.00 uur thuis meebidden.

Het geeft zoveel kracht om te voelen dat er door veel mensen op hetzelfde moment gebeden gaat worden. Wie weet wat de toekomst ons gaat brengen.

Leny Lotgerink

*******************************************************************

Kerstconcert Renkum 2018

                                           Een sfeervol kerstconcert op

Angel op kerst ornament van sneeuwvlokken, zwart en wit. Zentangle patronen. Het beste voor uw ontwerp, textiel, posters, kleurboek Stockfoto - 49851805zondag 16 december 20:00u in onze kerk

Onze lieve Vrouw ten Hemelopneming

Een heerlijke manier om in de kerstsfeer te komen!

Prachtige Engelse Carols en composities van o.a.

David Willcocks en John Rutter.

35 zangers onder leiding van Wilbert Staal

met Christel Gelderman op piano en orgel

   en de Portugese zangeres Maria João Carmo

      zorgen voor een bijzondere kerstbeleving!

 

entree 10 euro               jongeren onder 18 jaar gratis

*********************************************************

 

Opbrengsten collectes e.d. 18 oktober t/m 3 december 2018

onderhoud eigen kerk                                                                                  926,85

kaarsengeld                                                                                                  854,48

extra collecte:  Missiezondag                                                                     171,82

                               vluchtelingenhulp                                                          137,00

                               Oecumene                                                                   105,59

                               Caritas                                                                           86,75

                               Jongerenwerk                                                              104,70

                               Adventsactie                                                                   73,32

                               Hospice                                                                        190,91

Bijz. vieringen zoals uitvaarten en doop                                                      339,27

kasgeld                                                                                                        112,20

Totaal                                                                                              €          3102,89

 

De volgende TitusBreed zal verschijnen vóór het weekend  van 2/3 maart 2019

Wilt u iets insturen voor de uitgave van TitusBreed of voor dit inlegvel, dan graag  op het volgende mailadres:

uiterlijk vrijdag 15 februari 2019 vóór 18.00 uur

hans@gelderman.nu