Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

 

 

 

Advent
De Advent  is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vr Kerstmis 'Advent' genoemd.

De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december.

 

Kerstmis
Kerstmis is het feest dat rond de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd.
Het is gebruikelijk om Kerstmis met je familie te vieren. Voor sommige mensen ligt het hoogtepunt van de kerstviering op kerstavond, voor anderen op eerste kerstdag.
Hoe het ook gevierd wordt, Kerstmis is een feest van warmte, gezelligheid en overvloed.

 

Aswoensdag
De eerste dag na Carnaval , is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend). Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden. Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis.

 

Palmzondag
Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week.

 

Witte donderdag
Op deze donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf discipelen hield.
Op Witte Donderdag vindt 's avonds in de kerken de eucharistie plaats.
De naam Witte Donderdag verwijst naar het witte gewaad dat de priester tijdens de eucharistieviering draagt.

 

Goede Vrijdag
Op deze dag wordt in kerkdiensten de kruisiging van Jezus herdacht. De klokken luiden voor aanvang van de dienst niet, als teken van rouw.

 
Stille Zaterdag
Stille Zaterdag herinnert aan de periode dat Christus dood in het graf lag. In afwachting van de volgende paasmorgen heerst dan in het kerkelijk leven stilte.

 

Pasen
Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging.
De
eieren zijn voor de katholieken om na de veertigdaagse vastenperiode (die na de viering van Carnaval begon) weer op krachten te komen.

 

Hemelvaart
Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren christenen de hemelvaart ('Ascensionis Domini') van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest).

 

Pinksteren
Op deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.

Tevens wordt de geboorte van de (katholieke) kerk herdacht.

 

Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
Maria Tenhemelopneming is in de  Katholieke Kerk de feestdag van de opneming "met lichaam en ziel" van Maria in de hemel.

 

Allerheiligen
Is een christelijke feestdag waarop alle heiligen van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht.

 

Allerzielen
Het feest van alle zielen is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht.
Bij ons in de kerk worden de alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht met naam.