Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

De Krachtdadige Noveen der drie Wees Gegroeten                                                                   

 Een noveen is een vorm van gebed die we eigenlijk reeds bij de apostelen vinden, die met de Moeder van de Heer negen dagen lang de komst van de Heilige Geest afsmeekten. Deze vorm van gebed kenden de middeleeuwen als een bijzonder krachtige gebedsvorm. Voor een noveen tot de Moeder Gods, ontstond een noveen met als noveengebed driemaal het Wees gegroet.

 Vertrouwend op Maria’s moederlijke barmhartigheid, steunend op haar macht bij Jezus en overtuigd dat zij weet wat voor ons het beste zal wezen, roepen wij Maria’s voorspraak aan onder de drievoudige titel:Machtige Maagd, Zetel van Wijsheid, Moeder van Barmhartigheid.

De  talrijke verhoringen en vele gunsten, bij het houden van deze noveen gaven haar de naam van Krachtdadige noveen der drie Wees gegroeten.  

Het ligt voor de hand dat ook wij in onze noden en zorgen van deze tijd tot onze Moeder Maria gaan om haar bemiddeling. Zij is machtig bij haar Zoon en God. 

De Krachtdadige noveen wordt als volgt negen dagen gebeden: 

Machtige Maagd

Heer Jezus Christus, onze middelaar bij de Vader, Gij hebt u  gewaardigd de allerheiligste maagd, Uw Moeder, ook als onze moeder en als middelares bij U aan te stellen; verleen genadig, dat alwie tot U zal naderen om Uw gunsten af te smeken, de vreugde mag smaken, door haar deze alle verkregen te hebben: Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen, Amen.
Heer ons moge bijstaan het gebed van de H. Maagd, Uw moeder en onze middelares, opdat wij, dankzij haar voorspraak, vooruitgaan ter eeuwige verlossing. Amen.
Moeder van altijddurende bijstand, bid voor ons.
WEES GEGROET….

         Zetel van Wijsheid

God, wiens voorzienigheid in haar beschikkingen niet mist, wij smeken u met aandrang: verwijder door de voorspraak van de H. Maagd en Moeder van Uw Zoon
Maria alles, wat schaden, en verleen alles, wat ons voordelig wezen zal. Heer God, wees ons genadig, nu wij met vertrouwen naderen tot de troon van genade, opdat wij door de voorbede van de allergoedertierenste Moeder Uwer Voorzienigheid barmhartigheid verwerven en genade vinden in hulp te geschikter tijd. Amen.
Mijn Moeder, mijn vertrouwen.
WEES GEGROET
….

          Moeder van Barmhartigheid

God, wiens barmhartigheid geen grenzen kent, verleen ons door de voorspraak van de allerheiligste Moeder van Uw eengeboren Zoon, deze barmhartigheid op aarde rijkelijk te mogen ondervinden en de glorie te verwerven in de hemel.
Almachtige en barmhartige God, die in de H. Maria, altijd maagd, een toevlucht en hulp voor de zondaren hebt gegeven, geef dat wij, door haar bescherming, van alle schulden mogen worden vrij gemaakt en het gelukkig uitwerksel uwer barmhartigheid verwerven. Amen.
Moeder van Barmhartigheid, bid voor ons.
WEES GEGROET… 

Machtige Maagd, bid voor ons.
Zetel van Wijsheid, bid voor ons.
Goedertieren Maagd, bid voor ons.

 Na de verhoring: 

DANKGEBED
God, die niet toelaat dat wie op U vertrouwt al te zeer bedroefd wordt, maar onze beden liefdevol verhoort, wij danken U voor het verhoren van onze wensen en smeekbeden op de voorspraak van de allerzaligste Maagd Maria. Kinderlijk smeken wij U door haar voortdurende voorspraak steeds van alle tegenslagen bevrijd te mogen worden. Door Christus,  Onze Heer. Amen.
Aan U lof, aan U glorie, aan U dank in alle eeuwen, O Heilige Drievuldigheid.

De grote Mariavereerder St. Alfonsus van Liguori haalt in zijn “Heerlijkheden van Maria”tal van getuigenissen van heiligen aan, die ons verzekeren: wie Maria vereert, haar dagelijks aanroept, zal ook te allen tijde haar moederlijke bescherming ondervinden.

Ter info:
Elke zaterdagmorgen ( 09.45 uur)  kunt u met de gebedskring van O.L.V. van Renkum de rozenkrans  meebidden in de kapel van Onze Lieve Vrouwe van Renkum.  U bent van harte welkom.